Tsin naaʼeeł diné bee nágéhéʼ

Tsin naaʼééł diné beeʼnágéhé, P&O Ferries áádóó chidí ałdóʼ neigééh. English Channeldi éélkid.
Star Ferry náʼaałʼééł Hong Kongdi éélkid.

Tsin naaʼeeł diné bee nágéhé