H-TableImage.svg

Háájiʼjin chemical element éí (H); periodic table néélʼį́į́hgo naaltsoos bikáaʼgi, háájiʼjin éí námboo 1 góneʼ yiisdzoh.Ałdóʼ yídííłtah...