Chʼóshgai
Ch'oshgai.svg

Orange pog.svg Dził/Tsékooh Cyan pog.svg Beʼekʼid/Tó
Purple pog.svg Naalyéhé bá Hooghan/Kįtsʼil

Chʼóshgai éí 36°28′0″ NHK dóó 109°06′0″ EʼE-di siʼą́.

Chʼóshgai dóó Dził Łigaii (níłchʼi bee naalkaahí nahosdzáán yináádáłígíí yee éélkid)