Biiʼ Yílį́
KIN DAH SHIJAAʼÍGÍÍ
DineBikeyahBeelyaigii.svg
Biiʼ Yílį́ (kinsááʼ)-?

Biiʼ Yílį́ éí Hoozdo Hahoodzodi áhootʼéego bił hazʼą́.

Biiʼ Yílį́įdi tʼáá díkwíí bílaʼashdlaʼii kéédahatʼį́į́ ńtʼę́ę́ʼ; dííshjį́į́góó éí kinsááʼ.